Biopolimery & biotworzywa

Dla realizacji takich celów jak zrównoważony rozwój oraz ograniczenie wpływu na środowisko naturalne, biodegradowalne tworzywa z odnawialnych zasobów stanowią logicznie najlepszą możliwość, ale musimy zrobić wszystko, co jest w naszej mocy, aby zoptymalizować wykorzystanie tworzyw nie podlegających biodegradacji pochodzących z nieodnawialnych zasobów. Biodegradowalne polimery mogą, więc pochodzić z zasobów zarówno odnawialnych jak i nieodnawialnych. Bardzo często błędnie zakłada się, że wszystkie biodegradowalne polimery pochodzą z zasobów odnawialnych.

Obecnie, komercyjne biodegradowalne tworzywa na otwartym rynku są oferowane przez coraz większą ilość producentów. Chociaż istnieje szereg dostępnych materiałów, najczęściej należą one do jednej z poniższych grup

 • niebiodegradowalne otrzymywane z surowców kopalnych
 • niebiodegradowalne otrzymywane z surowców odnawialnych
 • biodegradowalne otrzymywane z surowców kopalnych
 • biodegradowalne otrzymywane z surowców odnawialnych
 • tworzywa oparte na skrobi
 • tworzywa oparte na kwasie polimlekowym
 • tworzywa oparte na polihydroksyalkaniany alkanolanach
 • tworzywa oparte na alifatyczno-aromatycznych poliestrach
 • tworzywa oparte na celulozie
 • tworzywa oparte na ligninie
 • bioplastics (PLA, TPS PHA, Eco-PA, Eco-PE, Eco-PET)

Certyfikacja wg ISCC for the Circular and Bio-based Economy

Certyfikat wykazuje spełnienie kryteriów zrównoważonego rozwoju w branży tworzyw sztucznych, produkcji żywności i pasz, substancji chemicznych i biomasy stałej. Stanowi to ogromną zaletę w porównaniu z wyrobami nieposiadającymi certyfikatu. Oznaczenie znakiem certyfikacyjnym daje konsumentowi pewność odpowiednich właściwości wyrobu lub materiału.

certyfikacja iscc plus

Zrównoważony rozwój przemysłu

Wzajemne powiązania pomiędzy sferą ekonomiczną działalności ludzkiej, ograniczonymi zasobami środowiska stanowiącymi naturalną granicę możliwości zaspakajania potrzeb, oraz etycznym imperatywemi zpewnienia spójności społecznej w skali lokalnej i globalnej. Systemy REDcert2, ISCC Plus, EN 13432, EN 14995, ISO 18606, ISO 17088, AS 5810, NF T 51-800, DIN-Geprüft Home Compostable Mark, EN 17033, OK biodegradable Soil, CEN/TR 15822, ASTM D7081, ISO 14020

Odnawialne źródła energii

Produkcja energii z odnawialnych źródeł przyczynia się do rozkwitu różnych sektorów gospodarki, m.in. w sektorze usług inżynieryjnych, doradczych, oraz wpływa na rozwój niskoemisyjnych branży wytwórczych, takich jak przemysł maszynowy, elektrotechniczny i elektroniczny, chemiczny i farmaceutyczny. Zródła energii w postaci biogazu, biopaliw i biomasy.

Formularz kontaktowy

Zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego aby uzyskać dodatkowe informacje.